1. Reklamace - vymezení pojmů

1.1. Reklamace uplatňuje kupující na adrese provozovny prodávajícího: Jágr Team s.r.o., Vršovická 82, 100 00 Praha 10. Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).

1.2 Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude dle požadavku kupujícího toto zboží vyměněno za stejný kus, nebo vrácena již zaplacená částka zpět.

1.3 Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnou manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv.vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

1.4 O reklamaci prodávající rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

1.5 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena.

1.6 Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

1.7 Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy.

1.8 Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek a lhůt uvedených v záručním listu. Seznam servisních středisek je uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze u záručního listu.

1.9 V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace, zejména poštovného, v nutné výši. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

1.10 V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

2. Reklamační řád společnosti Jágr Team s.r.o.

2.1 Ke každému zboží, zakoupenému u společnosti JágrTeam s.r.o. je přikládána faktura a dodací list, který může sloužit zároveň jako záruční, pokud tento není přiložen (závislé na výrobci). Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

2.2 Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi dodacím listem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list, je povinen o tom prodávajícího nejpozději do 3 dnů informovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující přednostně uplatňuje zajištění opravy přímo u nejbližšího autorizovaného střediska provádějícího záruční opravy daného výrobku. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu prodávající. Seznam servisních středisek je obvykle uveden v záručním listu nebo na samostatné příloze. V případě, že tento seznam není uveden, prodávající na požádání kupujícího sdělí adresu na nejbližší autorizované servisní středisko.

2.3 Kupující je povinen informovat prodávajícího o reklamaci i v případě, že ji uplatňuje přímo u servisního střediska.

3. Záruční podmínky

3.1 Délka záruky je uvedena na dodacím nebo záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list, kde bude uvedeno nové i původní výrobní číslo. Další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto dokladu.

3.2 Zákazník doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu servisního střediska. Pokud zde, bude závada uznána, jako záruční, je bezplatně opravena . Zboží musí být v původním obalu v úplném stavu včetně příruček a ostatního příslušenství. Zákazník prokazuje nárok na záruku záručním listem, pokud byl zákazníkovi dodán, jinak dodacím listem.

3.3. Servisní středisko po vyřízení reklamace vyzve zákazníka k odběru zboží, případně jej zašle na své náklady a riziko odběratele zpět.

3.4 Dodavatel si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží jiným se stejnými parametry. V případě neoprávněné reklamace bude oprava účtována.

3.5 Na pozáruční opravy je záruka 6 měsíců a to pouze na stejnou závadu, jenž se projevila při opravě.

3.6 Nárok na uplatnění záruky zaniká:

  •  poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutno řešit s dopravcem při převzetí)
  • porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
  • neodbornou instalací, zacházením či obsluhou, použitím, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci
  •  zboží bylo poškozeno živly
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

4. Závěrečná ustanovení

  • Reklamace vyřizují autorizovaná servisní střediska, jejichž seznam je přiložen v dokumentaci ke zboží
  • Tento reklamační řád spotřebiteli umožňuje stažení, archivaci a reprodukci
  • Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1.9.2014